طراحی مفهومی سامانه مدیریت یکپارچه شهری با بهره گیری از سامانه های مکان مبنای مبتنی بر وِب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،گروه آموزشی کامپیوتر واحد بروجرد

چکیده

در جوامع الکترونیکی کنونی،داده ها،اطلاعات و سیستم های اطلاعات شهری و مدیریت شهری نقش اساسی را در شهرها ایفا می نمایند.باپیدایش پدیده اینترنت و گسترش آن،به اشتراک گذاری اطلاعات میان سازمانها به منظور افزایش سطح کارایی و بهبود عملکردهای شهری در قالب سیستم اطلاعات شهری و مدیریت شهری،امری گریز ناپذیر و حیاتی است.و ازآنجایی که اغلب داده های شهری مکانی است،تکنولوژی sWeb GI قادر است در این امر نقش اساسی ایفا نماید.اما مسئله آن است که اکنون در ایران،سیستم اطلاعات شهری و مدیریت شهری که بیشترین راندمان را داشته باشد و بتواند بیشترین نیازهای کنونی شهرهای کشور را رفع و دارای قابلیت توسعه به منظور برآوردن نیازهای آینده باشد،عملا چنین سیستمی با این مشخصات در ایران طراحی نشده است.لذا این پژوهش در این راستا،به منظور پاسخگویی به این نیازها با اسلوبی سیستمی و ترکیبی و با دیدی جامع نگر و مکان مبنا به منظور طراحی مفهومی سیستم اطلاعات شهری و مدیریت شهری دریک قالب فارغ از تفاوتهای شهر ها با یکدیگر،و قابل طرح در کلیه شهرهای ایران،به پژوهش پرداخت.روش تحقیق از نوع تحلیلی-کاربردی است.براساس یافته های تحقیق که در انتها به صورت معماری مفهومی سیستم اطلاعات شهری و مدیریت شهری پیشنهاد گردیده،استفاده از این سیستم با محوریت Web GISبا مشخصات ذکرشده، قادر است مشکلات کنونی شهرهای کشور را در این زمینه به مقدار قابل توجهی کاهش دهد،راندمان را افزایش دهد و نیز دارای قابلیت توسعه به منظور رفع مشکلات آینده باشد. 

کلیدواژه‌ها