داوران

1- مجید شمس                    

2-  محمد علی فیروزی         

3-  عباس ملک حسینی           

4- مهدی فرخلو

5-  مسعود صفایی پور

6-  علی اصغر آل شیخ

7-  علیرضا شیخ الاسلامی

8-  ناهید سجادیان

9- سعید ملکی

10-  اصغر نظریان

11- شهریار خالدی

12- مسلم رستمی

13- بیژن رحمانی

14- مهیار سجادیان

15-  علی آریا پور

16- سعید امانپور

17-ژیلا سجادی

18-  مهری اذانی

19-  مرتضی نعمتی

20- علیرضا قراگوزلو

21- مصطفی محمدی

22- علی شجاعیان

23-مسلم رستمی