سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس

                                                                                                                                    شرایط اشتراک:                                                                          

1-تکمیل فرم و ارسال آن به نشانی: بروجرد، میدان نواب، خیابان یادگار امام، مجتمع دانشگاهی  امام خمینی(ره)، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا  و برنامه‌ریزی شهری، دفتر فصل نامه  جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، صندوق پستی 518،‌کد پستی 6915136111 .

2-ارسال فیش بانکی حق اشتراک به حساب سیبا شماره 0105360536007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3-تاییدیه واحد آموزش دانشگاه ذیربط یا تصویر کارت دانشجویی

4-بهای اشتراک سالانه( 4شماره) با احتساب هزینه پست:

موسسات، شرکت‌ها، مراکز آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی      100000 ریال

تخفیف برای دانشجویان 25 درصد                                                                      75000 ریال

بهای تک شماره                                                                                             25000 ریال

 

                                                                                                                                                              

اینجانب.................................................. دارای مدرک تحصیلی .................................................................

متقاضی اشتراک سالانه فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس می‌باشم. فیش پرداخت شده حق اشتراک به حساب شماره.......................................................................................................به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به پیوست ارسال می شود.‌شود.

نشانی کامل متقاضی........................................................................................      نشانی پست الکترونیک .........................................................................................................................................................................

تلفن.....................................................................................تلفن همراه...........................................................