فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس (JZL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله