اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا شیخ الاسلامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

guplangmail.com
09188520927

اعضای هیات تحریریه

علیرضا شیخ الاسلامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار-گروه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

guplangmail.com
۰۹۱۸۸۵۲۰۹۲۷

سردبیر

شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

shahriar_khaledi6yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد -دانشگاه تربیت معلم تهران( خوارزمی)
استاد بازنشسته دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

saba.tmu.ac.ir
as_nazarianyahoo.com

محمد تقی رضویان

جغرافیا محمدتقی رضویان
استاد دانشکده علوم زمین - دانشگاه شهید بهشتی تهران

M-Razavian@sbu.ac.ir​
m-razaviansbu.ac.ir
29902614​

شهریار خالدی

اقلیم شناسی استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

s-khaledisbu.ac.ir
29902623

شهرام روستایی

جغرافیای طبیعی\ژئومورفولوژی استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostae
roostaeitabrizu.ac.ir
09143134410---3392271-3392309

بهروز ساری صراف

جغرافیای طبیعی\ژئومورفولوژی استاد- دانشگاه تبریز

sarisarraf@tabrizu.ac.ir
sarisarraftabrizu.ac.ir
09143133825--04113392271

بیژن رحمانی

جغرافیا و آمایش دانشیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی تهران

BـRahmani@sbu.ac.ir​
b-rahmanisbu.ac.ir
29902637​

بهروز پروانه

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

b.parvanehyahoo.com

نوذر قنبری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

n.ghanbari@iauksh.ac.ir
n.ghanbariiauksh.ac.ir
٠٩٨٨٣١٧٢۴٣١٨١

فاطمه کوچکی نژاد ارم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

fatemehkouchaki@yahoo.com
fatemehkouchakiyahoo.com
0831-7243181-6