اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا شیخ الاسلامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

guplangmail.com
09188520927
0000-0001-5047-3736

سردبیر

دکتر شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

shahriar_khaledi6yahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر مهیار سجادیان

کارشناس ارشد GIS وسنجش از دور و دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

mahyarsajadianyahoo.com
0000000154322433


دکتر مهیار سجادیان

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر نظریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد -دانشگاه تربیت معلم تهران( خوارزمی)
استاد بازنشسته دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

saba.tmu.ac.ir
as_nazarianyahoo.com

دکتر محمد تقی رضویان

جغرافیا محمدتقی رضویان
استاد دانشکده علوم زمین - دانشگاه شهید بهشتی تهران

M-Razavian@sbu.ac.ir​
m-razaviansbu.ac.ir
29902614​

دکتر شهریار خالدی

اقلیم شناسی استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران

s-khaledisbu.ac.ir
29902623

دکتر علیرضا شیخ الاسلامی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار-گروه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

guplangmail.com
۰۹۱۸۸۵۲۰۹۲۷
0000-0001-5047-3736

دکتر شهرام روستایی

جغرافیای طبیعیژئومورفولوژی استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostae
roostaeitabrizu.ac.ir
09143134410---3392271-3392309

دکتر بهروز ساری صراف

جغرافیای طبیعیژئومورفولوژی استاد- دانشگاه تبریز

sarisarraf@tabrizu.ac.ir
sarisarraftabrizu.ac.ir
09143133825--04113392271

دکتر بیژن رحمانی

جغرافیا و آمایش دانشیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی تهران

BـRahmani@sbu.ac.ir​
b-rahmanisbu.ac.ir
29902637​

دکتر بهروز پروانه

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

b.parvanehyahoo.com

دکتر نوذر قنبری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

n.ghanbari@iauksh.ac.ir
n.ghanbariiauksh.ac.ir
٠٩٨٨٣١٧٢۴٣١٨١

دکتر فاطمه کوچکی نژاد ارم

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

fatemehkouchaki@yahoo.com
fatemehkouchakiyahoo.com
0831-7243181-6