راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در فصل‌نامه« جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس»

فصل‌نامه « جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس» از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد است. رعایت دستور‌العمل‌های زیر در نگارش مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری که برای چاپ ارسال می‌گردد ضروری است. مقالات پس از بررسی و تایید به وسیله هیات تحریریه مجله، قابل چاپ خواهد بود.

1. مقاله باید نتیجه پژوهش‌های شخصی نویسنده (ها) باشد و قبلاً در نشریه‌ای چاپ نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه گردد. ترجمه‌هایی که به تایید هیات تحریریه رسیده و از کیفیت خوبی برخوردار باشند نیز پذیرفته می‌شود.

2. مقالات مروری(Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می‌شود که منابع معتنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

3. مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه‌ها دقت کافی شده باشد. مقاله می‌تواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.

4. در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می‌توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه را در زیرنویس آورد.

5. مقالات ارسالی باید در سه نسخه در صفحات کاغذ  A4یک‌روی با فاصله تقریبی میان سطور1.5سانتی‌متر، ترجیحاً با قلم بی‌لوتوس نازک فونت 14 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز 12) حروف‌چینی و همراه با دیسکت مقاله، تحت نرم‌افزار Word 2007، توسط مولف ویا نویسنده رابط به دفتر فصل‌نامه تحویل داده شود.

6. صفحه اول باید شامل نام، نام خانوادگی، عنوان مقاله، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده(ها) و پست الکترونیک و منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) باشد.

7. متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان بدون نام نویسنده(ها)، خلاصه(چکیده)،  سه تا پنج کلمه کلیدی در مورد زمینه تحقیق، مقدمه، روش بررسی، نتایج بحث و نتیجه‌گیری، تشکر(در صورت نیاز)، خلاصه انگلیسی و فهرست منابع  فارسی و انگلیسی باشد.

8. خلاصه انگلیسی باید بر روی یک صفحه جداگانه، به ترتیب شامل عنوان مقاله، نام نویسنده(ها)، نشانی کامل(به صورت زیرنویس)، متن و سه تا پنج کلمه کلیدی باشد. مقالات خارجی باید همراه با یک خلاصه فارسی و انگلیسی باشد.

9. جدول‌ها به تعداد محدود با شماره و عنوان تایپ شده در بالا و توضیحات و منبع جدول در زیر آن هر کدام بر روی یک صفحه جداگانه آورده شود.

10.نقشه‌ها وشکل‌ها و نمودارها به تعداد محدود با کیفیت خوب، بر روی کاغذ براق کشیده و یا چاپ شده باشد با شماره عنوان، توضیح و منبع در زیر آن هر کدام بر روی صفحه جداگانه آورده شود. جداول، نمودارها و نقشه‌ها به زبان فارسی تایپ شده و خوانا باشد.

11.محل قرار دادن جدول‌ها و نمودار‌ها و شکل‌ها و نقشه‌ها در متن، باید با علامتی در حاشیه مقاله تعیین شود.

12.منابعی باید در پایان مقاله در قسمت «منابع و ماخذ» ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد.

13. منابع مورد استفاده باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده (با نام سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه می شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آنها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شود. در مورد مقاله نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره مجله و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام خانوادگی، و نام نگارنده اول، برای هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نگارنده آخر، حرف (و) خواهد آمد. در مورد کتاب، نام خانوادگی و نام نگارنده (در صورت وجود چند نگارنده همانند مقاله عمل شود)، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، ناشر محل انتشار ذکر خواهد شد.

برای ذکر منابع در متن مقاله، تنها نام خانوادگی نگارنده (ها) سال انتشار و در صورت نیاز صفحه (ها)مورد استفاده، هر دو با هم در یک پرانتز ذکر شوند.

14.در تنظیم منابع مورد استفاده در پایان مقاله ابتدا کلیه‌ی منابع فارسی و سپس کلیه‌ی منابع خارجی به صورت پیوسته شماره‌گذاری شوند.

15.فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود(شکویی، 1372، ص 2)

16.نویسندگان مقاله مسئول محتوی و پاسخگوی نظرات ارائه شده در مقالات و نوشته های خود هستند و مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

17.ضروری است مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری(داخلی،خارجی،بین المللی) قبلاً چاپ و یا همزمان به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

18. مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو و نام دانشگاه با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

19. فصل‌نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

20. در صورت استفاده از منابع اینترنتی در مقاله در صفحه منابع از الگوهای زیر استفاده شود.

21. نام خانوادگی، نام مولف"عنوان مقاله" نام نشریه، دوره،شماره، ماه، سال، شماره صفحه (در صورت موجود بودن on line) «نشانی دسترسی به سایت اینترتی به طور کامل» (تاریخ مشاهده)

منابع انگلیسی:

در مواردی که از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می‌گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد باید نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، به زبان انگلیسی ذکر گردد.

به صورت(Last Name,year,p)

برای مثال: برای منبعی با یک نویسنده (Larson,2008.25-26)

  برای منبعی با دو نویسنده (Hilldman&Robbins,2008.257)

22. شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر باشد:

کتاب:فرید، یداله ،1368، جغرافیا و شهرشناسی،چاپ اول ، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.

مجله: نظریان، اصغر، 1366، دینامیک شهری یا نیروی محرکه شهرها (نگرش جدید به توسعه و گسترش شهرها)، قسمت اول فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی- گروه جغرافیای بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی- شماره 7، ص 141-116 .

 

 

جدول تنظیمات نگارش مقالات فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس

حداکثر تعداد صفحات مقاله

20 صفحه

فاصله تقریبی سطور

15/1 سانتیمتر

فونت عنوان مقاله

B Lotus 16(Bold)

فونت نام نویسنده یا نویسندگان

B Lotus 12(Bold)

فونت عنوان علمی نویسنده یا نویسندگان

B Lotus 10

فونت پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان

Times New Roman 10

فونت شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان مقاله

B Lotus 11

فونت عناوین  بخشهای اصلی

B Lotus 15 (Bold)

فونت عناوین بخشهای فرعی

B Lotus 14 (Bold)

فونت چکیده فارسی

B Lotus 12 (Bold)

فونت چکیده انگلیسی

Times New Roman 10 (Bold)

حداکثر تعداد کلمه های چکیده

250-300 کلمه ( در یک پاراگراف)

فاصله بین خطوط در چکیده

Single

حاشیه ها

از چپ 25/2 سانتیمتر

-از راست3 سانتیمتر

- از بالا و پائین 3 سانتیمتر

فونت متن مقاله

B Lotus 14

فونت عناوین جداول

B Lotus 10 (Bold) (درج در بالای جدول)

فونت مندرجات جداول

B Titr 8

فونت عناوین اشکال

B Lotus 10 (Bold) (درج در ذیل شکل)

فونت منابع فارسی

B Lotus 12

فونت منابع انگلیسی

Times New Roman 11

فونت واژگان کلیدی

B Lotus 13 (Bold)

فاصله از تیتر جداول و اشکال

Single

روابط ریاضی

Times New Roman 13

شماره روابط بر اساس ترتیب کاربرد در مقاله

مندرجات جداول

وسط چین

منبع جداول و اشکال

B Lotus 10 (Bold)