اهداف و چشم انداز

1- برقراری شرایط مناسب تبادل دانش و دستاوردهای علمی-پژوهشی بین اساتید،دانشجویان و متخصصان در ارتباط یا شهر

2- ارتقاء مستمر دانش فنی و کیفیت تولیدات و خدمات و فراهم ساختن فضای نوآوری و خلاقیت

3- آئینه تلاش ها و خلافیت ها به منظور هم افزایی در حوزه پژوهش و تحقیقات علم جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4- اطلاع رسانی تخصصی علم جغرافیا و برنامه ریزی شهری و معرفی توانمندی های علمی-فنی و دستاوردهای نوین