درباره نشریه

شهر اثر ماندگار تاریخی و در عین حال واحد جغرافیایی و اجتماعی تکامل پذیر است که با تاثر از ایدئولوژی ناظر بر ناحیه،که توان و سطح کاربرد نیروهای اقتصادی  و تکنیکی را روی شهر مشخص می دارد،وبه مقتضای اندیشه های ارزشمند معماران،شهرسازان و همیاری کارشناسان نظام های علمی دیگر و با بهره مندی از عادات اجتماعی ساکنان شهر و با اراده و تصمیم نظام سیاسی بر پهنه زمین و روی محیط طبیعی شکل می گیرد و در مسیر زمان در فضای جغرافیایی معینی،بر حسب شیوه مبادلات اقتصادی و اجتماعی بر پویایی فضایی،اقتصادی و اجتماعی خود تداوم می بخشد و بالاخره سیمای برونی و فیزیکی خود و حیات انسانهایی را که در بطن خود دارد،دگرگون می کند،گاهی رفاه و بهزیستی را وزمانی نابهنجاری و دلواپسی را بر شهرنشینان عرضه می کند.در این چارچوب،برنامه ریزی شهری علم و هنری خواهد بود که رفاه را برای شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر،مساعدتر،سالم تر،آسان تر،موثرتر و دلپذیرتر فراهم می آورد.

فصلنامه جغرافیاو برنامه ریزی شهری با نام چشم انداز زاگرس  نیز در راستای  کمک به این مهم در قالب توسعه زیر ساخت های علمی و پژوهشی -کاربردی حوزه مختلف جغرافیا و برنامه ریزی شهری و برای چاپ و نشر یافته های نوین در این زمینه ها به فعالیت می پردازد.