دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1396 
5. تحلیل فضایی الگوی رشد شهری(مطالعه موردی:شهرکلاردشت)

صفحه 81-115

محمد‌مهدی فقیه عبدالهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ سیدعلی علوی