دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، آذر 1396 
2. بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

صفحه 21-43

محمد حسین سرایی؛ عیسی محمودی؛ علی بیدشکی؛ محسن کمانداری


5. راهبردهای توسعه فضای سبز شهری سنندج با استفاده از مدل SWOT

صفحه 121-145

محمدآزاد احمدی؛ جاهده تکیه‌خواه؛ آزاده معارفی