دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تیر 1396 
4. تحلیل فضایی عوامل شکل گیری خزش شهری در شهر بابل

صفحه 65-88

سیدعلی علوی؛ الهه شاکری منصور؛ علیرضا گروسی