دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، فروردین 1396 
5. بررسی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی ( مطالعه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد)

صفحه 105-120

حمید رضا کوه بنانی؛ رویا تیموریان؛ هادی نیرآبادی؛ محمدرضا یزدانی