دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 216-7 
1. هرآینگی «تکنوشهر» در منظومۀ شهری کشور و مفهوم پردازی آن

صفحه 49-7

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی


4. تحلیلی بر دلایل گرانی و کمبود زمین و مسکن در ناحیه‌ی پیراشهری (مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج)

صفحه 120-91

محمدرضا پورمحمدی؛ فریده واحدی یگانه؛ سامان صلواتی؛ سیدعزیز علوی؛ ناصر باقری سنجیانه


7. بازآفرینی مرکز شهر فامنین با تأکید برمعیار کیفیت فضای همگانی

صفحه 193-167

منا گمار؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ روح الله امیدقانع