دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، مرداد 1399، صفحه 214-7