دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 7-220