دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 7-200 
4. کاربست جهان بینی اسلامی در شهرهای ایرانی- اسلامی با تأکید بر توسعه پایدار محله ای

صفحه 67-188

محمد کاظم شمس پویا؛ ابوالفضل مشکینی؛ مجتبی برغمدی