دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 1-167 
4. تحلیل فرم شهر بر سلامتی شهروندان( مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)

صفحه 61-80

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ شراره سعید پور


6. مطالعه تطبیقی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله

صفحه 99-116

امیر باغبان؛ ساجده باغبان؛ مژگان آراسته


7. تحلیل کیفیت محیط شهری با تاکید بر مولفه‌‌های امنیت در شهر ایلام

صفحه 143-167

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ رحیم قاسمی زاده