دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، آبان 1398، صفحه 1-213 
4. تحلیل فرم شهر بر سلامتی شهروندان( مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)

صفحه 65-85

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ شراره سعید پور


8. تحلیل کیفیت محیط شهری با تاکید بر مولفه‌‌های امنیت در شهر ایلام

صفحه 151-173

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ رحیم قاسمی زاده