دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 7-175