دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 1-200 
3. ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری نمونه موردی: شهرک اندیشه شهر بروجرد

صفحه 53-66

ناهید خسروی؛ سودابه پاپی؛ امین الله بالیده


4. واکاوی آسیب های برنامه ریزی شهری موفق در شهر اهواز

صفحه 67-93

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ


7. سنجش توسعه‌یافتگی اجتماعی- فرهنگی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی

صفحه 145-166

حسین آقاجانی؛ مژگان آراسته؛ ساجده باغبان