دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، مرداد 1398، صفحه 7-175