دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 1-191 
3. بررسی شاخص های اجتماعی طرح مسکن مهر در شهر بجنورد

صفحه 49-70

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده


5. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

صفحه 83-104

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی