دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، مرداد 1397، صفحه 7-164 
3. بررسی شاخص های اجتماعی طرح مسکن مهر در شهر بجنورد

صفحه 49-67

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده