دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 1-205 
3. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه

صفحه 61-86

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نعیم اکرامی