دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، آذر 1395، صفحه 1-185 
1. سنجش میزان برخورداری از فضای سبز در مناطق شهری استان فارس

صفحه 1-18

مهدی نارنگی‌فرد؛ محمود احمدی؛ اسماعیل عبدلی