دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 1-206 
6. بررسی و تحلیل وضعیت سیستم شهری در استان خوزستان

صفحه 127-157

مسعود تقوایی؛ الهه کنارکوهی؛ مهدی مومنی