دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، دی 1394 
2. ارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای میانی با استفاده از RSوGIS(مطالعه موردی: شهرگنبد)

صفحه 17-42

صالح آرخی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ سید محمد موسوی پارسایی


8. بررسی روند سلسله مراتب شهری استان خوزستان

صفحه 177-192

سعید ملکی؛ فاطمه احمدیان دهاقانی؛ لیلا قدیمی