دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، فروردین 1394 
4. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان

صفحه 53-72

سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ مریم عباس پور