کارآفرینی جغرافیدانان در حوزه برنامه‌ریزی شهری و خلق فرصت های شغلی نوین

نوع مقاله : مقاله بنیادی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی به عنوان راهی برای ایجاد ثروت، تحرک اقتصادی و رفع کامل معضل بیکاری شناخته می شود و در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیز گسترش بازار کار وابسته به آن است. پژوهش کاربردی با موضوع کارآفرینی در جغرافیا و برنامه ریزی شهری بسیار اندک و ناچیز است و عمدتا به موضوعاتی با محوریت علل توسعه نیافتگی فضای زیست شهری، منطقه‌ای و ملی گرده خورده است، کشف فرصت‌های حرفه‌ای جغرافیدانان بر مدار نیازهای جامعه شهری چرخش دارد و با عدم اطلاع از دامنه فرصت‌ها، بسیاری از نیازهای حاضر در شهرهای کشور بدون پاسخ دانش پایه رها خواهند گردید. هدف این پژوهش، شناسایی روند، ابعاد و فرصت های کارآفرینی رشته جغرافیا در حوزه برنامه ریزی شهری است و یک مطالعه کاربردی محسوب می شود. داده های تحقیق کیفی است که با روش پیمایشی از طریق مصاحبه های عمیق با کارشناسان خبره شامل تعداد 26 نفر از اساتید جغرافیا، مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های مشاوره شهرسازی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای حقوق شهری و مدیران شهرداری و همچنین بررسی محتوای تعداد 15 سایت اختصاصی انجمن های معتبر جغرافیایی جمع‌آوری شده است. مقوله های شناسایی شده در نرم افزار مکس کیو دی ای (Maxqda) شامل مهارت‌آموزی، کارآموزی، مهارت‌آفرینی تخصصی، بومی‌گرایی شغلی، بومی‌سازی مشاوره، بین المللی‌سازی، ایجاد افق‌های نوین، ایجاد روابط حرفه‌ای و بهنگام‌سازی آموخته‌ها می‌باشد. ماهیت بین رشته‌ای برنامه ریزی شهری فرصت های بسیار مناسبی را در دسترس جغرافیدانان قرار داده و نتایج تحقیق نشان می دهد که دانش آموختگان می بایست برای دستیابی به اهداف کارآفرینانه، تجربه مناسبی را کسب کرده باشند که شامل مهارت آموزی و کارموزی در مرحله آموزش و بازآموزی در مرحله اشتغال می شود.

کلیدواژه‌ها