بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس امنیت زنان (نمونه موردی: محله جهانگیرآباد خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، شهرسازی/دانشکده هنر عمران و معماری/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری، علوم اجتماعی/دانشکده ادبیات/دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری،علوم تربیتی/ادبیات و علوم انسانی/آزاد اسلامی واحد خرم آباد/خرم آباد/ایران

چکیده

به دنبال گسترش شهر و شهرنشینی در دوران معاصر و هم‌زمانی آن با تحولات فرهنگی زاده‌ی مدرنیسم، جهان شاهد حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بوده است. به‌تبع این حضور، موضوعات تازه‌ای در باب فضاهای شهری و زنان مطرح می‌شود. یکی از این مسائل، وجود فضاهای فاقد امنیت در شهرهاست که باعث ایجاد حس ناامنی در شهروندان، خصوصاً زنان به‌عنوان یک قشر آسیب‌پذیر می‌شود. در همین راستا هدف این پژوهش تأثیر فضای شهری بر احساس امنیت زنان در محله حاشیه‌نشین جهانگیرآباد در شهر خرم‌آباد می‌باشد. در این پژوهش از نظریات پنجره شکسته ولسون و کینگ، فضای قابل دفاع نیومن، چشم‌های خیابان جیکوبز، نظریه پیشگیری از جرم به‌وسیله طراحی محیط و نظریه فمینیستی استفاده‌شده است.پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام‌شده است. نمونه پژوهش را 384 نفر از زنان ساکن محله جهانگیرآباد شهر خرم‌آباد تشکیل می‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین فضای شهری و احساس امنیت زنان است. در مقایسه نقش ویژگی‌های کالبدی فضای شهری بر احساس امنیت بیش از ویژگی‌های غیر کالبدی آن است.

کلیدواژه‌ها