ارزیابی وضعیت شاخص های حکمروایی در شهر الشتر از نگاه مدیران و شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری،دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی  سه شاخص حکمروایی خوب شهری در شهر الشتر میباشد. .روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .از آنجایی که دیدگاه شهروندان و مدیران شهر الشتر در مورد وضعیت شاخص های مشارکت ،شفافیت ، بینش راهبردی مقایسه شده است ،حجم نمونه در این پژوهش 322 نفر از شهروندان و 50 نفر از مدیران شهری شهرداری می باشد .روش تحلیل داده ها به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار  spss وExcel جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره برده شده .جهت تحلیل دیدگاه های شهروندان و مدیران از آزمون تی مستقل بهره برده شده . نتایج حاصل از ارزیابی شاخص های بکار رفته در این پژوهش نشان می دهد وضعیت شاخص های حکمروایی  در از نگاه هر دو جامعه آماری(شهرودان و مدیران شهر) در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

کلیدواژه‌ها