ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکونی مهر با رویکرد آینده‌پژوهی(مطالعه موردی: مسکن مهر شهر بنک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

   طرح احداث مجتمع های مسکونی مهر از دولت نهم آغاز گردید و این طرح با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه، قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف نموده و واحدهای مسکونی را به صورت اجاره 99 ساله در اختیار آن ها قرار داده است. هدف مهم این پژوهش ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر شهر بنک با رویکرد آینده پژوهی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی از طریق ابزارهای توزیع پرسش نامه و مصاحبه با صاحب نظران مدیریت و برنامه ریزی شهری و ساکنان مسکن مهر می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محدوده مسکن مهر شهر بنک واقع در شرق بلوار امام علی(ع) با 27 مجتمع و 108 واحد مسکونی می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه 30 خانوار بوده که اطلاعات حاصل با استفاده از روش های آمار توصیفی و استباطی و آزمون T تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش، بیشترین رضایت مندی ساکنان از وضعیت موجود شاخص­های توسعه شهری در شهر بنک از دو شاخص اجتماعی و فرهنگی و توسعه اقتصادی به­ترتیب با ضریب تغییرات 123/0 و 236/0 بوده است و شاخص زیست ­محیطی با ضریب تغییرات 238 در رتبه سوم و شاخص­های کالبدی و فیزیکی با ضریب تغییرات 239/0 در رتبه­های چهارم قرار گرفته­اند. پیش بینی کاربری های مختلط برای تقویت شاخص های کالبدی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار خواهد بود. آن چه نیاز است تجدید نظر در رویکردهای کلان مدیریت شهری و به کارگیری ابزارهای جدید آینده پژوهی به عنوان روشی نوین منجر در برنامه ریزی بخش مسکن انبوه می باشد. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق، راهبردها و راهکارهایی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها