ارزیابی تقسیمات محله ای شهر کرمان در راستای مدیریت یکپارچه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره سیستم های اطلاعات مکانی شهرداری کرمان

چکیده

 کلانشهرها جهت بهره برداری صحیح از امکانات موجود و استعدادهای مناطق مختلف شهر و ارائه خدمات بهتر و ایجاد تسهیلات لازم برای شهروندان نیاز به تقسیم محله ای دارند که بر اساس معیارها و ملاک های خاصی و با توجه به نیاز شهرداری، شهر را به واحدهای چند تقسیم کرده اند و تشکیلات خود را بر اساس این واحدها سازماندهی و تقسیم بندی نموده اند. اما از جهت دیگری به علت عدم هماهنگی ، مرزها و محدوده محلات اکثریت مستقل بوده و با دیگر زیرمجموعه (شهرداری) منطبق نیست. از سوی دیگر تعداد محلات تقسیماتی درون شهر، شهرداری درطول سال های مختلف، و با توجه به روند افزایش جمعیت و وسعت شهری افزایش یافته است. وجود چنین شرایطی در کنار ساختار فضایی ناهماهنگ و عدم مشارکت مردم در فعالیت های عمران شهری که تا حد زیادی در شیوه نظام اداری و متمرکز ریشه دارد از جمله عواملی هستند که ایجاد مدیریت یکپارچه و توانای شهری را با مشکل مواجه کرده است. وجود تقسیمات متفاوت  محله بندی در شهرداری از پهنه شهری و قرارگیری یک مالکیت در چند تقسیم بندی متفاوت باعث سرگردانی شهروندان در مراجعات اداری شده است. محله بندی برپایه شاخص های فرهنگی و تاریخی –اجتماعی و به همراه معیارهای دقیق شهرسازی ملاک اصلی مطالعه این مقاله می باشد تا علاوه برمقایسه تطبیقی نقشه های موجود محله بندی یک تقسیم بندی علمی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها