بررسی و تحلیل شاخص های زیست پذیری (نمونه موردی شهرخرم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی،تهران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،بروجرد، ایران

چکیده

زیست پذیری یکی از مبانی اصلی و اساسی توسعه پایدارشهری می باشد.توسعه پایدار شهری براهداف اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی و...اشاره دارد ویک چشم انداز مطلوب را در آینده ترسیم می کند.وزیست پذیری به مجموعه ای از اهداف پایداری اشاره دارد.می توان گفت زیست پذیری راهی به سوی توسعه پایدار شهری است.بارشدسریع شهرنشینی ومشکلات ناشی ازاین رشد،ضرورت بکارگیری تلاش همه جانبه برای رسیدن به یک شهرسالم بیشتر احساس می شود.که در این خصوص وپاسخ به این مشکلات موجود در شهرها،نظریه ها ورویکردهای مختلفی برای خروج از این مشکلات مطرح شده که یکی از این نظریه های مطرح نظریه زیست پذیری شهرها ست.هدف از پژوهش حاضربررسی وتحلیل زیست پذیری شهر خرم آباد از دیدگاه شهروندان است.روش تحقیق توصیفی تحلیلی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه ومشاهده مستقیم است.بنابراین ترکیبی از روش کمی وکیفی است.جامعه آماری شهرخرم آباد که در سرشماری سال 1395برابر با380829 نفربوده است.برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است وتعدادنمونه مطابق این فرمول 384 نفر برآورد شده است.بعداز مشخص شدن حجم نمونه پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده در بین شهروندان خبره به تعداد100نفر پخش گردید. و به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش پرداخته  شده هدف در این پژوهش بررسی وتحلیل  شاخص های زیست پذیری می­باشد برای دستیابی به این هدف از روش SWARA فازی استفاده می­شود که عوامل طی پرسشنامه­ای امتیاز دهی شده و سپس توسط این روش وزن­دهی می­شوند. کلیه محاسبات در نرم افزار اکسل انجام شده است.

کلیدواژه‌ها