بررسی جایگاه پیاده راه در مرفولوژی شهری ازدیدگاه تعاملات اجتماعی(نمونه موردی:پیاده راه تربیت و پیاده راه ولیعصر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری طراحی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران

2 استاد یار گروه شهرسازی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز،

5 استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده

میزان موفقیت فضاهای شهری با میزان استفاده از آن و حضور انسان و ارتباطی که میتواند با آن برقرار کند متناسب است آنچه امروزه در اغلب فضاهای شهری با آن روبه رو هستیم کاهش روابط انسان با محیط و نیز انسان با انسان است. در این تحقیق با توجه به نوع تعاملاتی که در فضاهای شهری حاکم است فضای پیاده راه ولیعصر و نیز پیاده راه تربیت واقع در تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعاتی مد نظر قرار گرفته است و این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان تعاملات اجتماعی در این دو پیاده راه و در نهایت تلاش بر ارائه راهکاری بهینه در این راستا است.طبقه بندی مولفه ها و استخراج شاخص ها با کمک چارچوب های نظری و نیز مصاحبه های عمیق در بطن موضوعی پژوهش با تکیه بر روش ساختارگرایی صورت گرفته است و و در نهایت به بررسی نرمال بودن زیر شاخص های ابعاد معناشناختی(خوانایی، عناصر انسان ساخت، پاکیزگی، عناصر طبیعی، بهره گیری از حواس) و تعاملات اجتماعی(توقعات عام، توقعات خاص، عملکردی، کالبدی، عینی، ذهنی، فضای شهری) پرداخته شده است و  سپس به کمک رگرسیون به ازمون فرضیات پرداخته شده است و در نهایت تمام  فرضیات مدنظر در پژوهش حاضر به کمک روش کلموروف اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفته است و با کمک اعداد بدست آمده فرضیه های ارائه شده تایید میشود.

کلیدواژه‌ها