شناسایی موانع و ظرفیت های اقتصاد گردشگری ( صنعت پاک ) در شهر ارومیه و ارائه راهکارهای سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

گردشگری تنها یک عامل رشد اقتصادی نیست بلکه بستری جهت نیل به اهداف توسعه می باشد. گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت و گشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد چرا که روزانه تقریبا افراد یک شهر در این محیط در حال رفت و آمدند و با توجه به دگرگونی نظام محله ای و عدم حاکمیت حرکت پیاده در شهر های تاریخی ایران ایجاد مناظر شهری جذاب در مسیر حرکت شهروندان بطوریکه باعث احساس تعلق وهویت و در نهایت نشاط اجتماعی گردد مورد نظر بوده است.  گردشگری،یک پدیده ی بسیار مهم  و جهانی است که عامل مهمی برای توسعه های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی در خیلی از کشور های جهان است.گردشگری با ژرف ترین امیال انسانی است که نیاز به تفریح و سرگرمی و دیدن بهترین نقاط در جاهای مختلف است.در بسیاری از کشورها  صنعت گردشگی را با نام صنعت پاک(clean industry) نامیده می شود.گردشگری یک درآمد پویا و ثابت برای هر کشور استو مخصوصا  برای کشور های در حال توسعه که متاسفانه درامد متکی بر نفت دارند می تواند راه حل اساسی برای کسب در امد باشد.امروزه کشور های زیادی برای سرمایه گذاری بر بخش گردشگری تاکید دارند و دولت ها سیاست های برای ارتقاء آن در کشور دارند.        در این پژوهش در ابتدایی امر که مربوط به جمع اوری مطالب و موارد نظری در رابطه با تحقیق می باشد از روش اسنادی و کتابخانه ای(توصیفی) استفاده شده است.از جمع آوری اطلاعات نظری،اقدام به جمع اوری میدانی و برداشت داده ها استفاده شده است.این تحقیق دارای ماهیت  کاربردی بوده وبا روش توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته است. در تنظیم اطلاعات و محاسبات در این پژوهش از ابزارها و تکنیک­های جغرافیایی، آماری و نرم افزار کامپیوتری  Excel و مدل SWOT استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها