نقش شاخص های توسعه پایدار شهری در ارتقاء مولفه های سلامت شهروندان منطقه 4 شهرداری تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش  شاخص های توسعه پایدار شهری در ارتقاء مولفه های سلامت شهروندان منطقه 4 شهرداری تبریز انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش ، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، جمعیت ساکن در محدوده منطقه 4 شهرداری کلانشهر تبریز به تعداد 148804 نفر   می باشد که نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 400 نفر  و با روش تصادفی  ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش متغیر از پرسشنامه محقق ساخته ای که در پژوهش درسخوان و جعفری پابندی(1396) مورد استفاده قرار گرفته است و برای سنجش سطح سلامت شهروندان از پرسشنامه استاندارد ویر و شربورن(2002) استفاده شده است که میزان پایایی برای توسعه پایدار شهری 89/0 و سلامت شهروندان 87/0 می باشد. برای تجزیه و تحلیل  فبرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و  رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج  نشان داد که بین شاخص های توسعه پایدار شهری و سلامت شهروندان منطقه 4 شهرداری تبریز رابطه وجود دارد و شاخص های توسعه پایدار شهری تقریبا 5/3 درصد از سلامت شهروندان را پیش بینی می کنند. در شاخص های توسعه پایدار شهری مولفه های اخلاقی -روانشناختی، استفاده از منابع و زیست محیطی بیشترین تاثیرگذاری را در پیش بینی سلامت شهروندان دارند.

کلیدواژه‌ها