ارزیابی میزان آسیب پذیری کالبدی کاربری‌های آموزشی(مورد مطالعه: مدارس مقطع راهنمایی منطقه یک شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در جدول سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ ایران با وقوع ۹ بلای طبیعی درهمان سال به عنوان هشتمین کشور بلاخیز جهان رتبه بندی شده و از نظر تعداد کشته شدگان ناشی از بلایای طبیعی در جایگاه هشتم جهان قرار گرفته است. بنابراین شهرهای ما نیز بطور جدی در معرض مخاطرات طبیعی همچون زلزله قرار دارندکه تمام مراکز وکاربری های شهری رابا خطرمواجهه میکنند که کاربری های آموزشی مانند مدارس مقطع راهنمایی هم از این قاعده مستتثنا نیست.ازاین رو هدف اصلی این پژوهش؛ ارزیابی میزان آسیب پذیری کالبدی مدارس مقطع راهنمایی منطقه 1 شهر اهواز می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن؛ توصیفی- تحلیلی می‌باشد،روش گردآوری داده ها مطالعات میدانی وکتابخانه ایی است همچنین روش آنالیز آن کمییست که از مدلهای کمی تصمیم گیری چند معیاره واستفاده از نرم افزارهای روز دنیامانند  ARC GIS استفاده شده است.  به منظور وزن‌دهی و تعیین اندازه اثر متغیرهای مورد‌مطالعه در هدف نهایی تحقیق، از مدل AHP  استفاده شده است. برای تهیه لایه نهایی با استفاده از گزینه Raster Calculator و استفاده از عمل‌گر جمع،  لایه‌ها به روش هم‌پوشانی با یکدیگر تلفیق شده است. نتایج تحلیل  AHP  در ارتباط با استخراج ارزش وزنی شاخص‌های موثر در ارزیابی میزان آسیب پذیری مدارس راهنمایی منطقه 1 شهر اهواز نشان داده است که؛ بافت فرسوده و تراکم جمعیتی به ترتیب با اوزن(279/0) و (190/0) به عنوان مهم‌ترین شاخص‌ها شناخته و دارای بیشترین وزن بوده‌اند. نتیجه نهایی تلفیق لایه‌ها نیز نشان می‌دهد که: از مجموع 19 مدرسه مقطع راهنمایی مورد بررسی در منطقه 1 شهر اهواز از نظر میزان آسیب پذیری؛ 8 مدرسه در طیف کاملا آسیب پذیر و آسیب پذیر، 5 مدرسه در طیف متوسط و 6 مدرسه هم در طیف ایمن قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها