تحلیل تطبیقی توسعه پایدار شهر آستانه اشرفیه (محله های حسین اباد ، آخوند مزار و پشت حرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد رشت،جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی رشت- ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی رشت- ایران

چکیده

با توجه به مسایل و مشکلاتی همچون رشد شتابان جمعیت شهری، گسترش فیزیکی ناموزون شهرها، تخریب سامانه های زیستی، کاربریهای برنامه ریزی نشده، نابرابری و پایین آمدن کیفیت زندگی، موضوع محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست و بسیاری از موضوعات دیگر، توجه به پایداری شهرها از ضرورت بالایی برخوردار است لذا برآن شدیم تا به بررسی این ویژگیها در شهر آستانه اشرفیه بپردازیم . محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهر آستانه اشرفیه است که تا پایان دوران قاجار شامل واحدهای پراکنده در سطح عرصه موجود و محدوده بازار فعلی بوده است و بعد از انقلاب اسلامی رشد فیزیکی چشمگیری پیدا کرده است . در واقع شناسایی دقیق تنگناهای موجود در محلات شهر از اهداف این پژوهش بوده است.  جامعه نمونه ما سه محله پشت حرم ، آخوندمزار و حسین آباد شهر را شامل می شود . روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی است و با استفاده از بررسی میدانی میزان وجود شاخصهای توسعه شهری در محلات به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم شیوه ی جمع آوری اطلاعات هم به روش میدانی انجام شده است و هم غیر میدانی. در زمان تحلیل از روشهای آماری در نرم افزار Spss و مدل تاپسیس استفاده نموده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که شاخصهای توسعه پایدار شهری در این سه محله از وضعیت متوسطی برخوردار است و مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها