بررسی کارکرد فضاهای عمومی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی آن مورد پژوهی: پاتوق‌های محلی منطقه 11 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جعرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

امروزه فضاهای عمومی می‌تواند شکل دهندهٔ تعاملات و مناسبات اجتماعی به صورت پاتوق محلی باشند و اثرات و پیامدهای اجتماعی مطلوبی را در محلات شهری فراهم کند. از لحاظ میزان بهره مندی از فضاهای شهری و حضور در فضا نقش آفرینی کند. مزایای انجام ارزیابی تاثیرات اجتماعی، دامنه نسبتاً وسیعی را در بر می‌گیرد که از شناسایی پیامدهای منفی می‌تواند شروع شود و تا کمک به مدیران برای تصمیم گیری بهتر ادامه یابد. در پژوهش پیش رو با هدف بررسی کارکرد فضاهای عمومی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی در مورد پژوهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق در مقالهٔ حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد و نوع هدف کاربردی است که با بهره گیری از مطالعات داخلی و خارجی و منابع معتبر کتابخانه‌ای و اسنادی و مطالعات میدانی و جمع آوری پرسشنامه که جامعهٔ آماری کلیهٔ ساکنان منطقه 11 تهران و نمونه آماری حاضران و ساکنان پاتوق‌های محلات منطقه 11 است که 40 نفر به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفته است. آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 8/. محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: آنچه در شهرهای امروز، بیش از هر چیز موجب حیات شهری و زندگی سالم می‌شود، توجه به کارکرد فضاهای عمومی در سطح محلات شهری است. از بین فرضیه های مطرح شده کارکرد فضاهای عمومی بر میزان استفاده از فضا ،  شکل گیری فعالیت‌های متنوع اجتماع محور ، شمولیت اجتماعی در استفاده از پاتوق و  گذران اوقات فراغت در فضا مقدار سطح کمتر از سطح معناداری 05/0=α  بدست آمده است و با اطمینان 95% تأیید می‌شود. مقادیر آماره آزمون t مثبت گزارش شده است .

کلیدواژه‌ها