بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری ، مطالعه ی موردی : شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاداسلامی ، اهواز ، ایران

2 گروه مدیریت ، واحد مبارکه ، دانشگاه آزاداسلامی ، مبارکه ، ایران

3 گروه مدیریت ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاداسلامی ، تنکابن ، ایران

چکیده

در کشورهای درحال توسعه ،  به نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار گردشگری توجه چندانی نشده است در حالیکه توسعه ی پایدار گردشگری به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی و مصنوع در جوامع شهری است که  قابلیت توسعه و رونق اقتصادی  را در شهر ها دارد . همچنین توسعه گردشگری شهری می تواند مزایای اقتصادی ، اجتماعی و  زیست محیطی برای اجتماعات شهری  داشته باشد. در ایران عدم توجه به مدیریت شهری  در حوزه ی گردشگری منجر به افول اقتصادی و ناپایداری شهری  شده است .بنابراین مقاله حاضر با هدف تبیین نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی  و زیست محیطی  انجام شده است که روش آن از نوع توصیفی- تحلیلی و نوع هدف کاربردی است . اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای - اسنادی و مطالعات میدانی و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه ی آماری کلیه ی ساکنان مقیم شهر یاسوج  است که 40 نفر به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ  8/. بدست آمده که مطلوبیت آن را نشان می دهد و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های مدیریت شهری از عوامل تاثیرگذار در شاخص های توسعه ی پایدار  گردشگری است . هرچند مدیریت شهری توانسته است تا حدی از انتظارات توسعه پایدار را محقق سازد، اما در بسیاری از موارد ناموفق عمل کرده است یکی از شرط های اساسی دست یابی به توسعه ی پایدار گردشگری نیازمند برنامه ریزی سازمان یافته در تمام سطوح است .

کلیدواژه‌ها