تهیه نقشه پوشش گیاهی شهری و تعیین سرانه استاندارد آن با استفاده از تصاویر پهپاد (مورد مطالعه : ناحیه 11 شهر بهبهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

فتوگرامتری پهپاد یک شاخه جدید از فتوگرامتری است که اخیراً در بسیاری از کاربردهای نقشه برداری مورد استفاده قرار می گیرد. فتوگرامتری پهپاد بیانگر سامانه‌ای است متشکل از متخصصان نقشه‌برداری و فتوگرامتری به همراه نرم افزار و سخت افزارهایی که عمل تصویربرداری هوایی با پرنده های سبک و بدون سرنشین و تبدیل تصویر به نقشه را انجام می دهند. سرعت بالا در برداشت داده ها، کیفیت و تراکم بالا داده ها و بکارگیری الگوریتم های پردازش خودکار از جمله ویژگی­های بارز نقشه­برداری هوائی با استفاده از پرنده­های بدون سرنشین است. هدف از این پژوهش تهیه نقشه پوشش گیاهی شهری و تعیین سرانه استاندارد با استفاده از تصاویر پهپاد در محدوده ناحیه 11 شهر بهبهان می باشد. روش جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش تصاویر برداشت شده با پهپاد است و مراحل اجرای پژوهش شامل طراحی، عملیات نقشه برداری زمینی، عملیات پرواز، پردازش و ترسیم می‌باشد. جهت پردازش فتوگرامتری تصاویر از نرم‌افزار Agisoft PhotoScan Professional  و جهت ترسیم عوارض و تهیه نقشه از نرم افزار ArcGIS 10.5 استفاده شده است. در نهایت نقشه‌ی پوشش گیاهی شهری شامل انواع فضای سبز شهری(عمومی، نیمه عمومی، خیابانی، خصوصی) تهیه شده و سرانه فضای سبز  و مساحت هر یک از گونه های فضای سبز شهری محاسبه گردید. مطابق نتایج بدست آمده، مساحت فضای سبز عمومی 15404.33 متر مربع، فضای سبز نیمه عمومی 15808.49 مترمربع، فضای سبز خصوصی 9616.27 مترمربع و فضای سبز خیابانی 18765.50 مترمربع است. همچنین سرانه فضای سبز شهری بر اساس تعریف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با استفاده از روش فتوگرامتری UAV، 1.76 متر مربع است.  

کلیدواژه‌ها