ارزیابی وضعیت آسیب پذیری ساختمان های آموزشی(مدارس ابتدایی) شهر بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه چمران اهواز

چکیده

هدفاینمقالهارزیابی میزان آسیب پذیری کالبدی ساختمان های آموزشی شهر بروجرد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری این مراکز آموزشی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و روش انجام آن میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مراکز آموزش ابتدایی شهر بروجرد می باشد. نتایج نشان می دهد در بین معیارهای ارزیابی ، شاخص کالبدی با وزن 0.238دارای بالاترین اهمیت و شاخص همسایگی با وزن 0.188 در انتها قرار گرفته است. پس از ارزیابی مشخص گردید 43.75درصد از ساختمان های آموزشی شهر بروجرد دارای آسیب پذیری بالا،  25درصد در طبقه آسیب پذیری متوسط و 31.25 درصد دارای آسیب پذیری کم می باشند. بیش ترین ضعف این مراکز در بخش ایمنی و سازه این ساختمان ها دیده می شود که می توان با برنامه ریزی برای کاهش آسیب پذیری بر مبنای تعیین اولویت مراکز  بر اساس میزان آسیب پذیری، گامی مهم در کاهش آسیب پذیری این مراکز آموزشی و ایمن نمودن آنها برداشت و آسیب پذیری شهر را نسبت به مخاطرات طبیعی کم کرد.

کلیدواژه‌ها