بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد رقابت‌پذیری مطالعه موردی : شهر دو گنبدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی ، گروه عمران و معماری ، واحد گچساران ، دانشگاه آزاداسلامی ، گچساران ، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

بافت‌های فرسوده اغلب در محدوده‌های قدیمی ،  محروم شهری ازنظر اجتماعی  ، اقتصادی  و کالبدی قرار دارند . این عامل عدم پویایی  و رونق اقتصادی حیات شهری در آن‌هاست . بافت‌های فرسوده به خاطر مشکلات ،  معضلات پاسخگوی نیازهای فعلی شهروندان نبوده و دچار افول عملکردی می‌باشند. روش پژوهشی با توجه به ماهیت موضوع ،معیارهای  رقابت‌پذیری ، رویکرد حاکم بر این پژوهش ، روش توصیفی تحلیلی و  پیمایشی با استفاده از مشاهده و مصاحبه است و  به لحاظ هدف کاربردی است . علاوه بر این ، به‌منظور تقویت پایه‌های نظری ،  دقت در گردآوری اطلاعات از روش‌های مطالعه اسناد و مدارک  نیز بهره گرفته‌شده است . جامعه‌ی آماری کل شهر دو گنبدان در ارتباط نمونه‌ی آماری 200نفر ساکنان بافت فرسوده شهر دو گنبدان تعیین گردید . بعد از طراحی پرسشنامه با توجه به متغیرهای تحقیق(استراتژی و توان رقابتی ، شرایط تقاضا و شرایط عوامل تولید ) تعیین‌شده مورد پرسش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد : عوامل مربوط به مشارکت در صرفه‌جویی در مقیاس ۳۰/۳درصد نزدیکی به دفاتر نوسازی و بهسازی با ضریب ۷۹/۲ درصد ، عوامل دسترسی به نیروی انسانی متخصص برنامه‌ریزی شهری با ضریب ۸۲/۲ درصد بیشترین امتیاز بین شاخص های رقابت پذیری جهت تحقق بازآفرینی بافت های فرسوده شهر دوگنبدان کسب کرده اند ؛  بدین ترتیب پیشنهادهایی هم چون تخفیف عوارض نوسازی ، تشکیل دفاتر نوسازی و  معافیت‌های مالیاتی به‌منظور افزایش تمایل بخش خصوصی به مشارکت در پروژه ها ، حمایت و برنامه‌ریزی برای ایجاد نهادها و انجمن‌های اجتماعی مرتبط با مباحث بازآفرینی شهری در کلیه گروه‌ها و طبقات اجتماعی و... ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها