تحلیل سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری با تاکید بر اتوبوس درون شهری (مورد مطالعه شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد گروه چغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

حمل و نقل به عنوان موضوعی که تمام نظریات مرتبط با حوزه شهر و مدیریت شهری را در دوره معاصر تحت تاثیر خود قرار داده است لذا در این زمینه تمام صاحب نظران و مدیران شهری به این نتجه رسیده اند که برای حل معضل ترافیک و حمل و نقل درون شهری راهکار صرفت توسعه شریان های ارتباطی نیسات بلکه نگاه توجه ویژه به بحث حمل و نقل همگانی می تواند به عنوان راهکاری برای برون رفت از این مشکل و افزایش سرعت تردد در سطح شهر به شکل روان برای شهروندان فراهم آورد شهر ایلام نیز به طبع تحولاتی که دره دوره معاصر داشته با ورود بیش از حد خودروهای شخص موجهه بوده است توجه به حمل و نقل عمومی درون شهری به عنوان راهکاری برای کاهش وسایل خودرو های شخصی  در جهت حرکت روان و بدون ترافیک باشد.روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که در آن علاوه بر مطالعات کتابخانه ای ( با استفاده از منابعی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، اطلاعات سازمان ها، ادارات و...) ، از تکمیل پرسشنامه استفاده خواهد شد. در راستای دست یابی به اهداف پژوهش شناخت دقیق محدود مطالعاتی و نیز بررسی وضعیت موجود حمل و نقل عمومی درون شهری ایلام ، به طراحی و تکمیل پرسش نامه درسطح کارشناسان اقدام گردید. 12 پرسش نامه توزیع شد: تحلیل های آماری حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزارspss و آزمون ناپارامتریک نسبت دو جمله ای انجام شد. نتایج بررسی حاکی از آن است که عدم تطابق بین ساختار حمل و نقل عمومی با استخوان بندی شهر و همچنین ضعف در عوامل مدیریتی و عدم فرهنگ سازی در بین مردم جهت استفاده از حمل و نقل عمومی درون شهری موجب شده است که سیستم حمل و نقل عمومی(اتوبوس های درون شهری) کارآمدی لازم را نداشته باشد. در پایان نیز با ارئه راهکارهای  در جهت حل مشکلات حمل و نقل عمومی و افزایش کارایی آن  نیز بیان گردید است.

کلیدواژه‌ها