شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه شهرستان سراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

چکیده

هدف توسعه، رفاه انسان است و به گذر از شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب تعریف شده است. کشورهای مختلف بخصوص کشورهای درحال توسعه همواره تلاش نموده اند تا با استفاده از سیاست های مختلف، سرعت توسعه یافتگی خود را افزایش دهند. هدف از بررسی جریان رشد و توسعه مناطق، شناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر رشد و به تبع آن طراحی سیاستهایی برای ایجاد رشد متوازن در مناطق و کمک به مناطق عقب افتاده تر است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) انجام گرفته است. تحقیقحاضرازنظرهدف،کاربردیوازنظرماهیتوروش،توصیفی-  تحلیلیاست. جامعه آماری پژوهش، اساتید، کارشناسان و متخصصان با تجربه کاری در زمینه توسعهبوده اند. اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه ساختارمند و استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی ال ساعتی گردآوری شد. متخصصان مرتبط با موضوع، روایی پرسشنامه را تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریسهای تصمیم به دست آمده از قضاوت هرکدام از پاسخ دهندگان تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها پژوهش با استفاده از نرم افزار Choice Expertانجام شد. نتایج پژوهش نشان دادکه، از میان موانع بررسی شده، موانع اجرایی- نهادی بیشترین و موانع محیطی- جغرافیایی کمترین اهمیت را بعنوان مانع در توسعه شهرستان سراوان دارند.در زمینه موانع اجرایی-نهادی عدم وجود یک برنامه جامع توسعه برای شهرستانباوزن0.38 بیشتریناهمیتونبود نیروهای متخصص در سازمان های اجرایی شهرستان باوزن0.18 کمتریناهمیترادر میانزیرمعیارهایمربوطبهعوامل اجرایی- نهادیداشته اند. زیر معیارهای وجود نگاه امنیتی نظامی به منطقه و وجود نا امنی در منطقه در اولویت های دوم و سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها