تبیین چالش ها و راهکارها در گردشگری(مطالعه موردی شهر بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش بروجرد-اسناد دانشگاه-دکترا برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چکیده

در دنیای کنونی امروزه گردشگری یکی از مهم ترین و پر در آمدترین صنایع در میان جوامع بشری به حساب می آید و این صنعت به لحاظ ساختارهای اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و فضایی نقش مهم و به سزایی در جهت بازدهی و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و شهرها دارد.در جهان کنونی گردشگری در زمینه های گوناگون به سبب ترویج آبادانی و سازندگی و همچنین رشد و بالندگی سطح زندگی آینده مردم یک جامعه در بین آحاد کشورهای جهان از اهمیت و منزلت والایی برخوردار است و صاحب نظران و کارشناسان در امرجهانگردی،گردشگری شهری و شهرسازی توجه ویژه ای به صنعت گردشگری در سطح شهرهای کشور دارند. گسترش و توسعه گردشگری نیاز به داشتن زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری دارد که در همین راستا بروجرد دارای جاذبه های گردشگری چون منابع طبیعی،تاریخی،زیارتی،اجتماعی و فرهنگی است.جاذبه های منابع طبیعی آن شامل رودخانه ها،دریاچه ها،چشمه ها،آبشارهای طبیعی،جلگه ها،کوهستان ها،اقلیم معتدل و...می باشد و منابع تاریخی و یادمانی آن را سکونت گاههای باستانی،بناهای تاریخی،یادمان های هنری و یادمان شهدا و منابع اعتقادی و زیارتی آن را نظیر زیارتگاهها،امامزاده ها،اماکن متبرکه،مقبرها و امثالهم در بر می گیرد همچنین آداب و رسوم،آئین های محلی و نیز هنرها و صنایع دستی متنوع محلی از جمله جاذبه های گردشگری شهر بروجرد محسوب می شود. هدف از نگارش این مقاله بیان مبانی نظری،کارکردها تبیین چالش ها و راهکارها در گردشگری بروجرد است و روش پژوهش در این مقاله توصیفی،تحلیلی و پیمایشی و با بهره گیری از مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی براساس مدل ماترسSWOT و نرم افزارهای مختلف از جمله GIs وSPSSمی باشد.ابن به صورت کاربردی نگاشته شده است و دیگر هدف از آن شناساییچالش ها و جاذبه هایگردشگریبرای ارتقای سطح کیفی و کمی توسعه گردشگری به ویژه شهر مورد مطالعه بروجرد می باشد.

کلیدواژه‌ها