تحلیل عوامل موثر برندینگ گردشگری آیینی بر وفاداری گردشگران به مقاصد (مورد مطالعه: عزاداری ماه محرم در شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مدرس مدعو گروه معماری و شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

چکیده

یکی از بزرگ‌ترین صنایع جهان، صنعت گردشگری است و کلید این صنعت در دست گردشگری مذهبی و آیینی می‌باشد. گردشگریآیینینوعیمعنویازانواعگردشگریاستکهامروزهتوجّهروزافزونجوامعرابهخودجلبنموده است. فضاهایمذهبیباتوجّهبهابعادوماهیتمعنویخودنهتنهاموجبایجادحستعلّقو دلبستگیمکانیدرمیانافرادبومی،بلکهمنجربهایجادحستعلّقدربینگردشگرانمی‌شوند. تصمیم گردشگران برای انتخاب مقصد به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر وفاداری به مقصد می باشد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش گردآوری گردیده است و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و به صورت سؤال بسته می‌باشد. روش نمونه گیری با توجه به ماهیت جامعه و نمونه آماری(400 گردشگر) و نیز هدف پژوهش، نمونه‌گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده انتخاب گردیده است و داده های بدست آمده از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم‌افزار18/Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار یافته اند. نتایج پژوهش می دهد بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران مذهبی رابطه­ی معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به رابطه­ی بین انگاره از مقصد و وفاداری به مقصد  مذهبی نیز گویای معنادار بودن ارتباط این دو متغیر با یکدیگر است. بنابراین، برای بهره­مندی از مزایای حفظ مشتری، سازمان‌های مرتبط با گردشگری مذهبی باید به گونه­ای عمل کنند که رضایت خاطر گردشگران مذهبی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها