ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری نمونه موردی: شهرک اندیشه شهر بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن ها باعث بروز بحران های مختلف در زندگی شهری مانند مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط گردیده است، به دنبال این امر لزوم توجه به مفهوم کیفیت و ارتقای آن در محیط های سکونتی در کنار توجه به مسایل کمّی، بیشتر احساس می گردد. اندازه گیری کیفیت زندگی معمولاً مستلزم کاربرد شاخص ها به شکل ذهنی یا عینی و به ندرت با هر دو نوع شاخص بوده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در شهرک اندیشه شهر بروجرد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ماهیت کاربردی بوده که جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. در این پژوهش، از نرم افزار spss  و روش همبستگی پیرسون جهت تحلیل های آماری استفاده شده و از نرم افزار GIS جهت نمایش گرافیکی داده ها بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر ضعف نسبی کیفیت محیطی در محدوده مورد مطالعه می باشد به نحوی که دسترسی ساکنان به امکانات و تسهیلات مورد نظر (واحد های تجاری، مدارس و...) ضعیف اعلام شده، از لحاظ ویژگی های اجتماعی- امنیتی نیز  محدوده مورد مطالعه دچار مشکل می باشد  اما از سوی دیگر آلودگی های محیطی و کاربری های مزاحم در آن ها دبسیار کم می باشد و وضعیت اقتصادی نیز نسبتاً مناسب است، در نهایت باید گفت بیشتر ساکنان بافت، از زندگی در این محدوده ابراز رضایت نموده اند. همچنین محدوده به لحاظ ساخت و بافت کالبدی تا حدودی مورد قبول ساکنان می باشد.

کلیدواژه‌ها