بررسی وضعیت نورپردازی و روشنایی پارک های شهری ( نمونه موردی : منطقه 4 اهواز ) با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

نور یکی از مهمترین عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژهای در معماری و شهرسازی اسلامی  برخوردار است. اصلی ترین کارکرد نور، چه طبیعی و چه مصنوعی،  روشن کردن فضا و فرم های ساختمانی است که باعث تحقق هدف ما یعنیساماندهی و بهبود شهر از نظر نور و عملکرد های آن می شود .با اینحال نور با استفاده از نبوغ معمارانه و توجه به سه عامل 1- زیبایی شناسی 2- مفهومی و معنایی و 3 نمادین جهت تعریف مجدد فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرد که آن را نورپردازی می نامیم.طراحی روشنایی پارک نه تنها موضوعی صرفا تزیینی نیست بلکه روشی در جهت پاسخ به جست و جوی ما برای روش پیشرفته تامین امنیت و آسودگی بهتر محیط می باشد در طراحی فضای سبز، نور همواره به عنوان یک عنصر مهم و اساسی به شمار می آید. زیرا کلیه نقاطی که در فضای سبز از اهمیت بخصوصی برخوردارند . نظیر درب ورودی، حیاط جلویی، برکه ها، درختان و کلیه وسایل زینتی باید امکانات روشنایی را داشته باشند. می توان نتیجه گرفت که نورپردازی و طراحی روشنایی اینگونه فضاها دارای اهمیت بالایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت نورپردازی و روشنایی پارک های شهری در منطقه 4 اهواز انجام شده است. این نوع پژوهش از نظر کاربردی و از نظر روش ماهیت جزء روش های تحقیق توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. اطلاعات به شکل پرسشنامه ای جمع آوری شده است . در این پژوهش از مدل SWOT  برای منطقه مورد مطالعه استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها