تحلیل کیفیت محیط شهری با تاکید بر مولفه‌‌های امنیت در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام

2 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام

چکیده

یکی از مهمترین مؤلفه‌‌هایی که از طریق آن سطح کیفیت محیط شهری مورد سنجش قرار می‌‌گیرد امنیت شهری است که علاوه بر آنکه آرامش را برای شهر به ارمغان می‌‌آورد، سطح تعاملات و فعالیت‌‌های اجتماعی ساکنان شهر را نیز افزایش و در نهایت احساس مطلوبیت و رضایت محیطی را در شهروندان تقویت می‌‌نماید. بنابراین، این پژوهش با هدف تحلیل کیفیت محیط شهری شهر ایلام با تأکید بر مؤلفه امنیت انجام شده است که به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر روش پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری است که به ترتیب 383 و 80 نفر به روش تصادفی ساده و در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و بین آن‌‌ها پرسشنامه توزیع شده است. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش استاندارد می‌‌باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری در نرم‌‌افزار لیزرل صورت گرفته است. نتایج نشان داد که امنیت شهری در کیفیت محیط شهری شهر ایلام از نظر کارشناسان و شهروندان به ترتیب به میزان 49/3 و 77/11 تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین وضعیت شاخص‌‌های امنیت فضایی کالبدی، امنیت مخاطرات محیطی، امنیت اجتماعی و کیفیت محیط شهری در شهر ایلام از نظر کارشناسان و شهروندان در وضعیت مناسبی قرار ندارند. تنها از نظر شهروندان شاخص امنیت مخاطرات محیطی در کیفیت محیط شهری شهر ایلام تأثیر مثبت و معناداری داشت و سایر شاخص‌‌های امنیت شهری در کیفیت محیط شهری شهر ایلام تأثیرگذار نبودند.

کلیدواژه‌ها