رهیافتی بر مسائل موجود در بافت های فرسوده شهری در راستای توسعه شهری(مطالعه موردی:محلۀ قیطریه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گروه جغرافیا

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این تحقیق با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، از روش مطالعات میدانی و کتابخانه­ای و با استفاده از مدل SWOT و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) و با بهره­گیری از نرم­افزار Expertchoice، تهیّه و تدوین شده است. در این تحقیق به بررسی نقاط قوّت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای بافت فرسودهی شهری در محله قیطریه تهران پرداخته ایم. یافته­ های حاصل از تحلیل مدل فوق ، نشان می­دهد در گروه نقاط قوّت، گرایش عمده ساکنین به سکونت مجدد در محله با شیوه آپارتمان نشینی (وزن نهایی، 315/0)، وجود مسجد جعفری محلّه بهعنوان مرکز محلّه (وزن نهایی، 274/0) و تسهیل مداخله در بافت بهدلیل وجود درصد بالای ساختمانهای 1 و 2 طبقه (وزن نهایی، 163/0) بهترتیب مهمترین نقاط قوّت و فرسودگی اغلب مساکن و بافت کالبدی محدودهی مورد مطالعه(وزن نهایی، 284/0)، رعایت نکردن نکات ایمنی و استفاده از مصالح بیدوام و کمدوام در اغلب ابنیهی محلّه(وزن نهایی، 195/0) و معابر تنگ و باریک  ودارای پله(وزن نهایی، 158/0) بهترتیب مهمترین نقاط ضعف است. در عین حال دسترسی آسان به خیابان شریعتی (وزن نهایی، 41/0)، تشکیل نهادهای محله ای به دلیل همبستگی ساکنان (وزن نهایی، 184/0) و امکان تسهیل در نوسازی بافت با توجه به عدم وجود هر گونه اثر و فضای تاریخی با ارزش در بافت (وزن نهایی، 123/0) بهترتیب از مهمترین فرصتهای محدودهی مورد مطالعه، همچنین عدم رسیدگی به وضعیّت محدودهی مورد مطالعه و تشدید فرسودگی آن (وزن نهایی، 349/0)، فقر بهدلیل تورم بالا و درآمد پایین (وزن نهایی، 216/0) و عدم توان شبکه های داخلی بافت در ارتباط با تقاضا (وزن نهایی، 198/0) از جمله مهمترین تهدیدهای محدوده مورد مطالعه بهشمار می آیند.

کلیدواژه‌ها