مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ایذه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

ایستگاه­هایسیستماتوبوسرانی بایدبراساس چگونگیتوزیعجمعیتوتنوعکاربریهادرمناطقمختلفشهری،طوریمکان­گزینیگردندکهعلاوهبرافزایش دسترسیکاربرانبهاینسیستم،زمانسفررانیزکاهشدهند.این پژوهش با هدف مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس در شهر ایذه انجام شده است که از نظر روش تحقیق با توجه به محتوی و مولفه های مورد بررسی در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف مطالعه تحقیق کاربردی- توسعه ای محسوب می شود. اطلاعات و داده های اولیه ی پژوهش به دو شکل اسنادی و پرسشنامه ای جمع آوری شده و جهت تحلیل داده ها و تهیه نقشه های مورد نیاز از نرم افزار  ARC GIS استفاده شده است. در این پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  با استفاده از نرم افزار Expert Choice پرسشنامه های تکمیل شده توسط متخصصین تجزیه و تحلیل گردیده و برای وزن دهی به شاخص های مورد مطالعه استفاده شده است. منطقه ی مورد مطالعه شهر ایذه واقع در شمال شرق استان خوزستان می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین شاخص های هفت گانه ی مورد استفاده، جمعیت محدوده با ضریب 0.346 دارای بیشترین اهمیت و  شاخص ارتباط با نیاز سنجی شهروندان با ضریب 0.031 دارای کمترین اهمیت در مکان یابی ایستگاه اتوبوس در شهر ایذه می باشند، همچنین تعداد اتوبوس های مورد نیاز برای تغییر سیستم حمل و نقل منطقه ی مورد مطالعه، 200 دستگاه می باشد.

کلیدواژه‌ها